Souhlas se zpracováním osobních údajů

ÚPLNÁ PRAVIDLA APLIKACE „TEST“ (dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidla aplikace „TEST“ (dále jen „test“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla testu níže specifikované.

Technickým správcem testu je: Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753.

Organizátorem a zadavatelem testu je: Technologie Budoucnosti s.r.o.

  • Termín konání testu
   • Test bude probíhat v termínu od 16.7. 2020 do 15.7. 2021 včetně (dále jen „doba konání aplikace test“) na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky aplikace test na území České republiky.
  • Účastníci testu
   • Účastníkem aplikace test se může stát fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit aplikace test a to v době konání testu, který je umístěna facebookové stránce nebo na webu, a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník”, „účastník testu”).
   • Z aplikace test jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
   • Osoby nesplňující podmínky účasti v aplikaci test nebo jednající v rozporu s pravidly testu nebudou do aplikace zařazeny. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.
  • Aplikace test
   • Aplikace probíhá prostřednictvím facebookové aplikace „Test“, ve které si lidé ověřují své vědomosti z daného tématu.
  • Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
   • Účastí v aplikaci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem Technologie Budoucnosti s.r.o. se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, IČ: 08136301 (dále jen „Společnost“), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace aplikace. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání aplikace, má však za následek vyřazení účastníka z aplikace. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
   • Účastníci aplikace souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn na uvedený email zaslat zajímavé informace ohledně technologií a investic, a to po dobu 5 let od ukončení aplikace.
  • Závěrečná ustanovení
   • Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této aplikace test. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn aplikaci test kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
   • Organizátor a zadavatel aplikace test není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v aplikaci test. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele – organizátora a účastníka.
   • Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této aplikace podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům aplikace žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
   • Organizátor a zadavatel aplikace není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
   • Účastí v aplikaci test projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  V Plzni dne 16.7. 2020

  Pin It on Pinterest